برنامه ضرب ماتریس در C++ و C

 • آخرین بروزرسانی در یکشنبه 01 نوامبر 2020

  Average rating 5 / 5. Vote count: 1

در این نوشته کد های برنامه ضرب دو ماتریس را در زبان های برنامه نویسی C و C++ به همراه توضیحات درباره روش کار ارائه خواهیم کرد.

برای یادگیری این مثال آموزشی می بایست با موارد زیر در زبان C یا C++ آشنا باشید.

 • آرایه ها
 • آرایه های چند بعدی

نکته ریاضی

برای ضرب دو ماتریس، می بایست تعداد ستون های ماتریس اول با تعداد سطر های ماتریس دوم برابر باشد.

برنامه ضرب ماتریس به زبان C

برنامه ای که در ادامه کد آن را می بینید ابتدا از کاربر اندازه (تعداد سطر و ستون ها) دو ماتریس را می پرسد.

در صورتی که نکته ریاضی گفته شده برقرار نباشد پرسش تکرار می شود.

در این برنامه سه تابع تعریف شده است که هر کدام بخشی از کار کل برنامه را انجام می دهند:

 • getMatrixElements() – برای دریافت درایه های ماتریس.
 • multiplyMatrices() – برای ضرب دو ماتریس.
 • display() – برای نمایش نتیجه پس از ضرب.
#include <stdio.h>

// function to get matrix elements entered by the user
void getMatrixElements(int matrix[][10], int row, int column) {

  printf("\nEnter elements: \n");

  for (int i = 0; i < row; ++i) {
   for (int j = 0; j < column; ++j) {
     printf("Enter a%d%d: ", i + 1, j + 1);
     scanf("%d", &matrix[i][j]);
   }
  }
}

// function to multiply two matrices
void multiplyMatrices(int first[][10],
           int second[][10],
           int result[][10],
           int r1, int c1, int r2, int c2) {

  // Initializing elements of matrix mult to 0.
  for (int i = 0; i < r1; ++i) {
   for (int j = 0; j < c2; ++j) {
     result[i][j] = 0;
   }
  }

  // Multiplying first and second matrices and storing it in result
  for (int i = 0; i < r1; ++i) {
   for (int j = 0; j < c2; ++j) {
     for (int k = 0; k < c1; ++k) {
      result[i][j] += first[i][k] * second[k][j];
     }
   }
  }
}

// function to display the matrix
void display(int result[][10], int row, int column) {

  printf("\nOutput Matrix:\n");
  for (int i = 0; i < row; ++i) {
   for (int j = 0; j < column; ++j) {
     printf("%d ", result[i][j]);
     if (j == column - 1)
      printf("\n");
   }
  }
}

int main() {
  int first[10][10], second[10][10], result[10][10], r1, c1, r2, c2;
  printf("Enter rows and column for the first matrix: ");
  scanf("%d %d", &r1, &c1);
  printf("Enter rows and column for the second matrix: ");
  scanf("%d %d", &r2, &c2);

  // Taking input until
  // 1st matrix columns is not equal to 2nd matrix row
  while (c1 != r2) {
   printf("Error! Enter rows and columns again.\n");
   printf("Enter rows and columns for the first matrix: ");
   scanf("%d%d", &r1, &c1);
   printf("Enter rows and columns for the second matrix: ");
   scanf("%d%d", &r2, &c2);
  }

  // get elements of the first matrix
  getMatrixElements(first, r1, c1);

  // get elements of the second matrix
  getMatrixElements(second, r2, c2);

  // multiply two matrices.
  multiplyMatrices(first, second, result, r1, c1, r2, c2);

  // display the result
  display(result, r1, c2);

  return 0;
}
خروجی
Enter rows and column for the first matrix: 2
3
Enter rows and column for the second matrix: 3
2

Enter elements:
Enter a11: 2 
Enter a12: -3
Enter a13: 4
Enter a21: 53
Enter a22: 3
Enter a23: 5

Enter elements:
Enter a11: 3
Enter a12: 3
Enter a21: 5
Enter a22: 0
Enter a31: -3
Enter a32: 4

Output Matrix:
-21 22
159 179

اگر به هر دلیل نمی خواهید در کد های برنامه خود تابع تعریف کنید، می توانید به جای نام هر تابع در تابع اصلی برنامه (main) کد های آن تابع را جایگذاری کنید.

دلیل شکستن کد برنامه به تابع های مختلف، سادگی اشکال زدایی و پیدا کردن خطا هاست.

با استفاده از تعریف توابع می توانید کد برنامه خود را خوانا تر کنید و انجام یک سری وظایف کوچک و مشخص را در یک پروژه بزرگ به توابع محول کنید.

برنامه ضرب ماتریس به زبان C++

توضیحات این کد نیز مشابه کد C است.

#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
  int a[10][10], b[10][10], mult[10][10], r1, c1, r2, c2, i, j, k;

  cout << "Enter rows and columns for first matrix: ";
  cin >> r1 >> c1;
  cout << "Enter rows and columns for second matrix: ";
  cin >> r2 >> c2;

  // If column of first matrix in not equal to row of second matrix,
  // ask the user to enter the size of matrix again.
  while (c1!=r2)
  {
    cout << "Error! column of first matrix not equal to row of second.";

    cout << "Enter rows and columns for first matrix: ";
    cin >> r1 >> c1;

    cout << "Enter rows and columns for second matrix: ";
    cin >> r2 >> c2;
  }

  // Storing elements of first matrix.
  cout << endl << "Enter elements of matrix 1:" << endl;
  for(i = 0; i < r1; ++i)
    for(j = 0; j < c1; ++j)
    {
      cout << "Enter element a" << i + 1 << j + 1 << " : ";
      cin >> a[i][j];
    }

  // Storing elements of second matrix.
  cout << endl << "Enter elements of matrix 2:" << endl;
  for(i = 0; i < r2; ++i)
    for(j = 0; j < c2; ++j)
    {
      cout << "Enter element b" << i + 1 << j + 1 << " : ";
      cin >> b[i][j];
    }

  // Initializing elements of matrix mult to 0.
  for(i = 0; i < r1; ++i)
    for(j = 0; j < c2; ++j)
    {
      mult[i][j]=0;
    }

  // Multiplying matrix a and b and storing in array mult.
  for(i = 0; i < r1; ++i)
    for(j = 0; j < c2; ++j)
      for(k = 0; k < c1; ++k)
      {
        mult[i][j] += a[i][k] * b[k][j];
      }

  // Displaying the multiplication of two matrix.
  cout << endl << "Output Matrix: " << endl;
  for(i = 0; i < r1; ++i)
  for(j = 0; j < c2; ++j)
  {
    cout << " " << mult[i][j];
    if(j == c2-1)
      cout << endl;
  }

  return 0;
}
خروجی
Enter rows and column for first matrix: 3
2
Enter rows and column for second matrix: 3
2
Error! column of first matrix not equal to row of second.

Enter rows and column for first matrix: 2
3
Enter rows and column for second matrix: 3
2

Enter elements of matrix 1:
Enter elements a11: 3
Enter elements a12: -2
Enter elements a13: 5
Enter elements a21: 3
Enter elements a22: 0
Enter elements a23: 4

Enter elements of matrix 2:
Enter elements b11: 2
Enter elements b12: 3
Enter elements b21: -9
Enter elements b22: 0
Enter elements b31: 0
Enter elements b32: 4

Output Matrix:
24 29
6 25
برای دنبال کردن نوشته های کاپ کد به کانال تلگرامی آن (cupcode_ir@) بپیوندید!
برای ثبت سفارش برنامه نویسی، طراحی وب سایت، بهینه سازی و... در کاپ کد کلیک کنید.

دیدگاه خود را بیان کنید

@